Nopea nimeäminen

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa palauttaa mieleen tarkasti ja nopeasti erilaisia kielellisiä nimikkeitä kuten esineiden nimiä, värejä, kirjaimia tai numeroita. Nimeämisen on havaittu nopeutuvan ja tarkentuvan iän myötä aina varhaiseen aikuisuuteen ja aikuisuuteen asti. Nimeämisen nopeuden on todettu olevan yhteydessä lukemisen sujuvuuteen. Tällaista sujuvaa sanojen mieleen palauttamista tarvitaan esimerkiksi keskustelutilanteissa tai silloin, kun halutaan nimetä tiettyjä LUE KOKO ARTIKKELI

Lapset oppivat lukemaan monella eri tavalla

Lukemaan opettamisessa käytetään erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Suurin osa lukemaan opettamisen alkeismenetelmistä perustuu suomen kielen rakenteeseen ja kirjain-äännevastaavuuden opettamiseen. Keskeistä on huomata, että lapset oppivat lukemaan eri tavoin. Osa lapsista myös oppii lukutaidon jo ennen varsinaista lukutaidon opettamista koulussa. Kun peruslukutaito on opittu, on edelleen tärkeää herätellä ja pitää yllä mielenkiintoa lukemiseen. Osalle lapsista lukutaidon LUE KOKO ARTIKKELI

Lukivalmiuksien opettaminen

Kirjain-äännevastaavuus ja kirjainmuodot Koska kouluun tulevat lapset ovat äänteiden tunnistamisen ja kirjainten nimeämisen taidoiltaan erilaisia, äänteiden ja kirjainten sekä kirjain-äännevastaavuuden ja kirjainmuotojen harjoittelu käydään koulussa läpi systemaattisesti. Kirjainten opetusjärjestyksessä käytetään kirjainten yleisyysjärjestystä. Näin saadaan mahdollisimman nopeasti koottua sanoja. Vokaalit on helppo kuulla ja oppia yksittäisinä äänteinä. Aluksi kiinnitetään huomiota myös vokaalien kestoihin (lyhyt vai pitkä). LUE KOKO ARTIKKELI

Sanat hukassa

Nimeämisvaikeus Jokaisella henkilöllä voi olla ajoittain vaikeuksia palauttaa mieleensä jotakin sanaa. Ongelmia voi esiintyä erityisesti stressaavissa tilanteissa, väsymyksen tai vireystilan laskun vuoksi. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta nimeämisvaikeudesta. Nimeämisvaikeudella tarkoitetaan erityistä vaikeutta palauttaa mieleen kielellisiä nimikkeitä, esimerkiksi esineiden tai värien nimiä. Kyseessä ei kuitenkaan ole sanavaraston ongelma. Lapsi kyllä tietää sanan, mutta ei pysty LUE KOKO ARTIKKELI

Mitä luetun ymmärtäminen on?

Luetun ymmärtäminen vaatii lukemisen perustaidon hallitsemisen. Lisäksi lukijan täytyy mielessään päästä käsiksi sanojen merkitykseen. Asiaan sopivan taustatiedon täytyy aktivoitua ja sen avulla täytyy pystyä muodostamaan mielekäs ja merkityksellinen kokonaisuus luetusta asiasta. Lisäksi lukijan täytyy jatkuvasti arvioida omaa ymmärtämistään: onko hän ymmärtänyt lukemansa, ja onko teksti sisäisesti järkevää ja yhteensopivaa. Lisäksi lukijan pitää tarvittaessa pystyä käyttämään LUE KOKO ARTIKKELI

Lukutaidon kehittyminen

Perustaitojen kehittyminen Suomen kieli on säännönmukainen kieli, jonka lukemisessa on keskeistä kirjain-äännevastaavuuden hallinta. Kirjaintuntemus. Käytännössä kaikki esiopetusikäiset lapset tuntevat ainakin oman nimensä kirjaimet ja osaavat myös kirjoittaa nimensä. Moni esiopetusikäinen osaa luetella aakkoset lorunomaisesti järjestyksessä. Jos kirjaimet esitetään muussa järjestyksessä, hän ei välttämättä vielä osaa nimetä niitä tai käyttää kirjaintuntemustaan sanojen lukemisessa tai kirjoittamisessa. Kirjaintuntemus LUE KOKO ARTIKKELI

Luetun ymmärtämisen opettaminen – Sanavarasto

Luetun ymmärtämistä tukevat sanavarasto, kuullun ymmärtämisen taidot sekä lukustrategioiden hallinta. Sanavarasto Kirjoitetussa tekstissä tulee esiin sanoja, joita ei puhekielessä esiinny. Lasten sanavaraston laajentaminen lukemaan opettamisen yhteydessä heijastuu luetun ymmärtämisen taitojen paranemiseen. Toisaalta sanavarasto laajenee myös lukukokemusten karttuessa. Sanaston käsittelyllä autetaan lukijaa muodostamaan yhteyksiä käsitteiden välille liittämällä uudet sanat lapsille tuttuihin ja merkityksellisiin asiayhteyksiin, jotka tukevat LUE KOKO ARTIKKELI

Lukusujuvuuden opettaminen

Lukusujuvuus on taitojen kokonaisuus Sujuva lukeminen tarkoittaa sanojen nopeaa ja tarkkaa tunnistamista sekä luetun oikeaa rytmittämistä ja tauottamista merkityksellisiksi ja järkeviksi kokonaisuuksiksi, aluksi lauseiksi. Sujuvan lukutaidon kehittyminen edellyttää automatisoitunutta äänteiden ja tavujen yhdistelyn taitoa sekä taitoa tunnistaa kokonaisia sanahahmoja. Tällöin lukija ei enää käytä äänne äänteeltä tai tavuittain tapahtuvaa sanojen kokoamista ja lukija tunnistaa tuttuja LUE KOKO ARTIKKELI

Lukutaidon eri osa-alueita

Lukemaan opettamisen alkeismenetelmät Lukemaan opettamisen alkeismenetelmät jaetaan kahteen päätyyppiin: menetelmiin, joilla on synteettinen tai analyyttinen perusta. Synteettiset ja analyyttiset menetelmät Suomessa useimmiten käytetyt synteettiset menetelmät perustuvat pääosin suomen kielen rakenteenseen. Niissä lukemaan opettaminen alkaa kirjain-äännevastaavuuden opettelusta ja etenee tavujen kautta sanojen ja lauseiden lukemiseen (esimerkiksi KÄTS eli Kirjain-äänne-tavu-sana -menetelmä). Analyyttiset menetelmät pohjautuvat epäsäännöllisten kielten rakenteeseen LUE KOKO ARTIKKELI

Vinkkejä opettajalle lukuharrastuksen tukemiseen

Opettaja ja oppilaat voivat suositella uusia kirjoja esimerkiksi kirjavinkkauksen avulla. Tutkimuksissa on havaittu, että lapset haluavat lukea useammin, kun he saavat valita, mitä lukevat ja kun heillä on mahdollisuus keskustella lukemastaan toisten kanssa, ja he tuntevat menestyvänsä lukemisessa. Lukuharrastusta ja kirjallisuuteen tutustumista voi tukea esimerkiksi seuraavasti: Lue luokalle paljon ääneen ja keskustele oppilaiden kanssa luetuista LUE KOKO ARTIKKELI