Lukusujuvuuden opettaminen

Lukusujuvuus on taitojen kokonaisuus

Sujuva lukeminen tarkoittaa sanojen nopeaa ja tarkkaa tunnistamista sekä luetun oikeaa rytmittämistä ja tauottamista merkityksellisiksi ja järkeviksi kokonaisuuksiksi, aluksi lauseiksi. Sujuvan lukutaidon kehittyminen edellyttää automatisoitunutta äänteiden ja tavujen yhdistelyn taitoa sekä taitoa tunnistaa kokonaisia sanahahmoja. Tällöin lukija ei enää käytä äänne äänteeltä tai tavuittain tapahtuvaa sanojen kokoamista ja lukija tunnistaa tuttuja tekstissä usein toistuvia sanoja yhä enemmän kokonaisuuksina.

Siksi sujuvassa lukemisessa on kyse useiden peruslukutaidon alkeiden samanaikaisesta hallinnasta, sanojen merkityksen ymmärtämisestä sekä tekstin tulkinnasta, ei pelkästään lukemisen nopeudesta. Jos lukemisen sujuvuudessa painotetaan vain lukemisen nopeutta, se johtaa helposti vain liian kovaan vauhtiin, jolloin tekstin merkitys ja luetun ymmärtäminen kärsivät. Lukemisen nopeutta ei kuitenkaan ole syytä ohittaa: mitä sujuvampi lukutaito on teknisesti, sitä enemmän lukija voi suunnata huomionsa tekstin ymmärtämiseen.

 
http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/sujuvuuden-opettaminen