Lukivalmiuksien opettaminen

Kirjain-äännevastaavuus ja kirjainmuodot

Koska kouluun tulevat lapset ovat äänteiden tunnistamisen ja kirjainten nimeämisen taidoiltaan erilaisia, äänteiden ja kirjainten sekä kirjain-äännevastaavuuden ja kirjainmuotojen harjoittelu käydään koulussa läpi systemaattisesti. Kirjainten opetusjärjestyksessä käytetään kirjainten yleisyysjärjestystä. Näin saadaan mahdollisimman nopeasti koottua sanoja.

Vokaalit on helppo kuulla ja oppia yksittäisinä äänteinä. Aluksi kiinnitetään huomiota myös vokaalien kestoihin (lyhyt vai pitkä). Konsonanttien käsittely aloitetaan soinnillisista konsonanteista (esim. /s/, /n/, /m/, /r/, /l/), jotka on helppo ääntää ja erottaa äänneyhdistelmissä. Soinnillisiin konsonantteihin saa myös hyvän ääntötunnun, koska niitä voi äännettäessä venyttää. Koska joistain konsonanteista on miltei mahdoton muodostaa yksittäisiä äänteitä (/h/, /j/ ja /v/), opetellaan konsonantteja vokaalien ja sanojen yhteydessä. Konsonanttien kestoja (lyhyt ja pitkä) harjoitellaan sanojen tavurajaa korostavilla harjoituksilla (esim. taputtamalla sanan tavut tat-ti).

Äänteeseen ja kirjaimeen tutustutaan erilaisten kielellisten leikkien, pelien, laulujen, lorujen ja harjoitusten avulla. Myös sanalappuja, tekstiä tai kuvia tarkastelemalla kuunnellaan, mitkä sanat alkavat samalla alkuäänteellä tai näyttävät kirjoitettuna alkavan samalla kirjaimella. Jokaista äännettä ja kirjainta tutkitaan huolella. Pohditaan yhdessä, miltä äänne kuulostaa, miten suu on, missä on kieli ja missä kohden äänne syntyy. Samalla opetellaan äännettä vastaavan kirjaimen nimi ja merkki (eli kirjainmuoto), joka äänteelle kirjoitetaan. Samalla aloitetaan kirjainmerkin kirjoittamisen harjoittelu.

Jokainen uusi opittu kirjain ja sitä vastaava äänne liitetään aina aiemmin opittuihin äänteisiin. Liukumalla äänteestä toiseen tehdään havaintoja, miten suun ja kielen asento muuttuvat. Samalla herkistetään korvaa kuulemaan lyhyen ja pitkän äänteen ero.

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/lukivalmiuksien-opettaminen/lukivalmiuksien-opettaminen