Kielellinen tietoisuus alkuopetuksessa

Kielellinen tietoisuus on kielen tietoista pohtimista ja siitä innostumista. Kyseessä on lapsen kielenkäytön rikastumisen vaihe, joka etenee kokonaisuuksien oivaltamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakenteen tarkastelua ja käyttöä ja se edeltää lukemaan oppimista. Kielellinen tietoisuus on alue, jota voidaan tukea ja harjoituttaa. Kielellinen tietoisuus tarkoittaa sitä, että lapsi alkaa tietoisesti pohtia käyttämäänsä kieltä. Sen herääminen ajoittuu noin LUE KOKO ARTIKKELI

Lukemisvalmiuksien arviointi

Mikäli leikki- ja esikouluikäisten lukemisvalmiuksiin liittyvissä taidoissa on selkeätä viivettä tai puutteita, tulisi taitoja arvioida laajemminkin muiden pulmien poissulkemiseksi (erotusdiagnostiikka), vahvuuksien tunnistamiseksi sekä yksilöllisen tuen suunnittelun pohjaksi. Käytännössä tarkempia yksilöllisiä tutkimuksia kykenevät tekemään lasten kanssa toimivat psykologit ja joiltakin osin myös puheterapeutit. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät arvioinnin kohteet esiopetusikäisten lukemisvalmiuksista ja niihin liittyvän tuen tarpeista: LUE KOKO ARTIKKELI

Lapsen lukivalmiuksien kehittyminen

Erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kannalta olennaisia varhaisia taitoja kutsutaan lukivalmiuksiksi. Tällaisia taitoja ovat mm. kirjain-äännevastaavuuden oppiminen ja nimeämissujuvuus. Kirjain-äännevastaavuus tarkoittaa sitä, mikä tai mitkä kirjaimet vastaavat jotakin tiettyä äännettä tai vastaavasti, mikä tai mitkä äänteet vastaavat jotakin kirjainta. Suomen kielessä pääasiassa yhtä äännettä vastaa yksi kirjain ja päinvastoin. Esimerkiksi kirjainta ‘E’ vastaava äänne on LUE KOKO ARTIKKELI

Lukemisen ja kirjoittamisen alku

Lukemisen alkeisopetus Lukemisen opettamisessa käytetään erilaisia menetelmiä. Suomessa on yleisimmin käytössä KÄTS-menetelmä (kirjain-äänne-tavu-sana), jossa aluksi opetellaan tunnistamaan kirjain ja sitä vastaava äänne, äänteitä yhdistetään liukumalla tavuiksi ja tavuja sanoiksi. Harjoittelussa edetään lapsen taitojen mukaan. Oppimistilanteissa yritetään löytää sopivan haasteellisia tehtäviä. Tällöin tehtävät ovat mielenkiintoisia, mutta eivät lannista lasta. On hyvin tärkeää säilyttää oppimisen ilo ja LUE KOKO ARTIKKELI

Kielenkehityksen vaikeudet

Kielenkehityksen vaikeudet voivat näkyä puheen ja kielen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä kielen käytössä. Ne eivät kuitenkaan esiinny samanlaisina kaikilla lapsilla. Vaikeudet ilmenevät kaikissa lapsen käyttämissä kielissä ja vaikuttavat monella tavalla lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja oppimiseen. Kielenkehityksen vaikeuksiin voi liittyä myös muita kehityksen ongelmia. Kielenkehityksen vaikeuksien erilaiset ilmenemismuodot Kielenkehityksen vaikeudet näkyvät usein puhumaan oppimisen hitautena ja LUE KOKO ARTIKKELI