Kielenkehityksen vaikeudet

Kielenkehityksen vaikeudet voivat näkyä puheen ja kielen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä kielen käytössä. Ne eivät kuitenkaan esiinny samanlaisina kaikilla lapsilla. Vaikeudet ilmenevät kaikissa lapsen käyttämissä kielissä ja vaikuttavat monella tavalla lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja oppimiseen. Kielenkehityksen vaikeuksiin voi liittyä myös muita kehityksen ongelmia.

Kielenkehityksen vaikeuksien erilaiset ilmenemismuodot

Kielenkehityksen vaikeudet näkyvät usein puhumaan oppimisen hitautena ja ymmärtämisen vaikeuksina. Vaikeudet eivät ole kuitenkaan samanlaisia kaikilla lapsilla, vaan ne ilmenevät yksilöllisesti eri tavoin.

Kielenkehityksen vaikeudet näkyvät monikielisen lapsen kaikissa kielissä, mutta eivät välttämättä samalla tavoin, koska kielet ovat erilaisia. Ongelmia voi olla esimerkiksi

– sanojen ääntämisessä

– sanojen taivuttamisessa

– lauseiden muodostamisessa

– sanojen ja lauseiden merkitysten ymmärtämisessä

– kielen käytössä.

Vaikeudet eivät myöskään pysy samanlaisina. Niiden ilmenemismuodot muuttuvat, kun lapsi kehittyy.

Puheen tuottamisen vaikeudet

Vaikka puheen kehittyminen olisikin tavallista hitaampaa, lapsi oppii yleensä puhumaan kouluikään mennessä. Joskus vielä kouluikäisenkin lapsen puhetta voi olla hankala ymmärtää. Sanat ovat epäselviä, jos äänteiden tuottamisessa on vaikeuksia.

Puheen tuottamisen vaikeuksien taustalla on usein myös ongelmia puheäänteiden havaitsemisessa. Tällöin lapsi ei kykene erottelemaan ja tunnistamaan kaikkia kuulemiaan puheäänteitä riittävän tarkasti, vaikka kuulo olisi hyvä. Kun sanat ovat tallentuneet muistiin epätarkkoina, niiden mieleenpalauttaminen ja tuottaminenkaan eivät onnistu tarkasti.

Vaikeudet sanoissa ja lauseissa

Ongelmat kieliopin omaksumisessa näkyvät vaikeutena taivuttaa sanoja ja yhdistää niitä lauseiksi. Sanat voivat olla perusmuodossa tai väärin taivutettuja ja lauseet voivat olla rakenteeltaan puutteellisia, lyhyitä ja yksinkertaisia.

Lisäksi sanojen tai lauseiden merkitysten ymmärtämisessä saattaa olla ongelmia. Ne haittaavat lapsen kehitystä ja oppimista enemmän kuin tuottamisen vaikeudet. Lievät puheen ymmärtämisen vaikeudet jäävät kuitenkin helposti huomaamatta.

Sananlöytämisen vaikeudet

Asioista kertominen on hankalaa, jos sanavarasto on pieni ja sanojen mieleenpalauttaminen on vaikeaa. Silloin sopivia sanoja ei löydy riittävästi asioiden tarkkaan kuvailuun ja selittämiseen. Tätä sanotaan sananlöytämisen tai nimeämisen vaikeudeksi.

Kielen käytön vaikeudet

Joskus kielelliset vaikeudet voivat näkyä kielen käyttötaidoissa. Tällöin lapsella ei välttämättä ole ongelmia puheen tuottamisessa. Vaikeuksia tulee erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja eli kykyä toimia yhdessä muiden kanssa. Se tarkoittaa esimerkiksi kykyä ottaa keskustelukumppanien aloitteet huomioon ja ilmaista ajatuksiaan toisille ymmärrettävällä tavalla.

Kielenkehityksen vaikeuksiin liittyvät ongelmat

Kielelliset vaikeudet vaikuttavat monella tavalla toimintakykyyn, osallistumiseen ja oppimiseen. Etenkin kielen ymmärtämiseen liittyvät ongelmat saattavat ilmetä jopa käytöshäiriöinä. Kouluiässä kielelliset vaikeudet näkyvät tavallisimmin lukutaidon, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisvaikeuksina.

Lukemisvaikeudet taas hankaloittavat edelleen tiedonhakua ja lukemalla oppimista.

Kielenkehityksen vaikeuksiin liittyy usein myös muita kehityksen ongelmia. Yleisimpiä ovat motoriikan kehityshäiriöt sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt.