Lukemisvalmiuksien arviointi

Mikäli leikki- ja esikouluikäisten lukemisvalmiuksiin liittyvissä taidoissa on selkeätä viivettä tai puutteita, tulisi taitoja arvioida laajemminkin muiden pulmien poissulkemiseksi (erotusdiagnostiikka), vahvuuksien tunnistamiseksi sekä yksilöllisen tuen suunnittelun pohjaksi.

Käytännössä tarkempia yksilöllisiä tutkimuksia kykenevät tekemään lasten kanssa toimivat psykologit ja joiltakin osin myös puheterapeutit. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät arvioinnin kohteet esiopetusikäisten lukemisvalmiuksista ja niihin liittyvän tuen tarpeista:

 Lukemisvalmiuteen liittyvien taitojen arviointi

 • äännetietoisuus
 • kirjaintuntemus
 • kielellinen muisti
 • nimeämissujuvuus
 • sanavarasto
 • kielellisten peruskäsitteiden hallinta
 • sanojen, puheen ja ohjeiden ymmärtäminen

Muita arvioinnin kohteita

 • näönvaraisen muistin ja hahmottamisen taidot
 • hienomotoriset taidot
 • kyky keskittyä ja työskentelytaidot
 • motivaatio
 • vuorovaikutukselliset taidot
 • yleinen suoritustaso
 • terveydentila ja fyysinen jaksaminen

www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/arviointi/lukemiseen-liittyvien-valmiuksien-arviointi