Miten nimeämisvaikeuden voi tunnistaa?

Lyhyesti Nimeämisvaikeutta arvioidaan nopean sarjallisen nimeämisen testeillä, yksittäisten kuvien nimeämisen testeillä sekä sananlöytämistesteillä. Nopea sarjallinen nimeäminen on kyky nimetä nopeasti ääneen tuttuja ärsykkeitä sarjoissa. Yksittäisten kuvien nimeäminen on kykyä nimetä erilaisia kuvia tarkasti. Sananlöytäminen viittaa taitoon löytää sanoja kaikenlaisissa tilanteissa. Testejä käytetään nimeämisvaikeuden sekä kielellisen vaikeuden ja lukivaikeuden kartoittamiseen. Kun lapsi hakee toistuvasti sanoja, voi LUE KOKO ARTIKKELI

Lukemisen kotiharjoittelu

Lukemisen harjoittelua on tutkittu maailmalla paljon. On huomattu, että sujuvaksi lukijaksi voi oppia vain lukemalla. Minkään muun apukeinon ei toistaiseksi ole todettu auttavan. Myöskään minkään tietynlaisen lukemisen ei ole todettu olevan ylivertainen muihin lukemistapoihin. On kuitenkin joitain periaatteita, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Harjoitellaan VÄHÄN AIKAA kerrallaan, mutta USEIN. Esimerkiksi 15 minuuttia joka päivä. Harjoittelu sisältää LUE KOKO ARTIKKELI

Nopea nimeäminen

Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa palauttaa mieleen tarkasti ja nopeasti erilaisia kielellisiä nimikkeitä kuten esineiden nimiä, värejä, kirjaimia tai numeroita. Nimeämisen on havaittu nopeutuvan ja tarkentuvan iän myötä aina varhaiseen aikuisuuteen ja aikuisuuteen asti. Nimeämisen nopeuden on todettu olevan yhteydessä lukemisen sujuvuuteen. Tällaista sujuvaa sanojen mieleen palauttamista tarvitaan esimerkiksi keskustelutilanteissa tai silloin, kun halutaan nimetä tiettyjä LUE KOKO ARTIKKELI

Mitä luetun ymmärtäminen on?

Luetun ymmärtäminen vaatii lukemisen perustaidon hallitsemisen. Lisäksi lukijan täytyy mielessään päästä käsiksi sanojen merkitykseen. Asiaan sopivan taustatiedon täytyy aktivoitua ja sen avulla täytyy pystyä muodostamaan mielekäs ja merkityksellinen kokonaisuus luetusta asiasta. Lisäksi lukijan täytyy jatkuvasti arvioida omaa ymmärtämistään: onko hän ymmärtänyt lukemansa, ja onko teksti sisäisesti järkevää ja yhteensopivaa. Lisäksi lukijan pitää tarvittaessa pystyä käyttämään LUE KOKO ARTIKKELI

Luetun ymmärtämisen opettaminen – Sanavarasto

Luetun ymmärtämistä tukevat sanavarasto, kuullun ymmärtämisen taidot sekä lukustrategioiden hallinta. Sanavarasto Kirjoitetussa tekstissä tulee esiin sanoja, joita ei puhekielessä esiinny. Lasten sanavaraston laajentaminen lukemaan opettamisen yhteydessä heijastuu luetun ymmärtämisen taitojen paranemiseen. Toisaalta sanavarasto laajenee myös lukukokemusten karttuessa. Sanaston käsittelyllä autetaan lukijaa muodostamaan yhteyksiä käsitteiden välille liittämällä uudet sanat lapsille tuttuihin ja merkityksellisiin asiayhteyksiin, jotka tukevat LUE KOKO ARTIKKELI

Lukusujuvuuden opettaminen

Lukusujuvuus on taitojen kokonaisuus Sujuva lukeminen tarkoittaa sanojen nopeaa ja tarkkaa tunnistamista sekä luetun oikeaa rytmittämistä ja tauottamista merkityksellisiksi ja järkeviksi kokonaisuuksiksi, aluksi lauseiksi. Sujuvan lukutaidon kehittyminen edellyttää automatisoitunutta äänteiden ja tavujen yhdistelyn taitoa sekä taitoa tunnistaa kokonaisia sanahahmoja. Tällöin lukija ei enää käytä äänne äänteeltä tai tavuittain tapahtuvaa sanojen kokoamista ja lukija tunnistaa tuttuja LUE KOKO ARTIKKELI

Lapsen lukivalmiuksien kehittyminen

Erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kannalta olennaisia varhaisia taitoja kutsutaan lukivalmiuksiksi. Tällaisia taitoja ovat mm. kirjain-äännevastaavuuden oppiminen ja nimeämissujuvuus. Kirjain-äännevastaavuus tarkoittaa sitä, mikä tai mitkä kirjaimet vastaavat jotakin tiettyä äännettä tai vastaavasti, mikä tai mitkä äänteet vastaavat jotakin kirjainta. Suomen kielessä pääasiassa yhtä äännettä vastaa yksi kirjain ja päinvastoin. Esimerkiksi kirjainta ‘E’ vastaava äänne on LUE KOKO ARTIKKELI

Kun lukeminen on hidasta

Lukemisen sujuvuuden pulmia Tyypillisesti lukemaan oppivilla lapsilla sujuvuus alkaa kehittyä pian peruslukutaidon omaksumisen jälkeen, usein jo ensimmäisellä luokalla. Lapsilla, joilla lukemaan oppiminen on ongelmallista, sujuvuuden harjoittelu voi kestää vuosia ja näkyä vielä aikuisuudessakin lukemisen hitautena ja kankeutena. Sujuvuuden ongelmat jäävät helposti huomiotta, jos lapsella ei ole muita koulunkäyntiä ja oppimista hankaloittavia pulmia. Usein lapsi suoriutuu LUE KOKO ARTIKKELI