Luetun ymmärtämisen opettaminen – Kuullun ymmärtäminen

Luetun ymmärtämistä tukevat sanavarasto, kuullun ymmärtämisen taidot sekä lukustrategioiden hallinta.

Kuullun ymmärtäminen

Kuullun ymmärtämisessä yhdistyvät viestin kuuleminen, sen ymmärtäminen ja tulkinta. On havaittu, että ensimmäisen luokan oppilaat saattavat selviytyä taitavasti kuullun ymmärtämistä vaativista tehtävistä silloin, kun tehtävä liittyy heille tuttuun kontekstiin eikä vaadi muuta kuin asioiden tunnistamista. Lapselle voi kuitenkin olla ylivoimaista ymmärtää opettajan ohjeita, jos ne sisältävät vieraita käsitteitä, vaativat laajaa muistikapasiteettia tai johtopäätösten tekoa.

Kuullun ymmärtämisen harjaannuttaminen

Vuorovaikutteinen ääneen lukeminen

Kun oppilas kuuntelee ja lukee, hän käyttää taustatietojaan ymmärtääkseen sanoman. On havaittu, että kertomusten ääneen lukeminen ja niistä keskusteleminen kehittävät lapsen tietoisuutta kirjoitetun ja puhutun kielen yhteydestä toisiinsa. Lisäksi kertomusten vuorovaikutteinen ääneen lukeminen tukee kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä muita kielellisiä taitoja.

Ennen kertomuksen kuuntelua ennakoidaan tulevaa kertomusta esimerkiksi omien kokemusten, otsikon tai kuvien perusteella.

Lukemisen aikana pysähdytään välillä pohtimaan, mitä on tapahtunut ja ennakoidaan, mitä seuraavaksi voisi tapahtua.

Kertomuksen lopuksi kerrataan keskeiset tapahtumat, pohditaan henkilöitä, syitä ja seurauksia ja verrataan tapahtumia omaan elämään.

Kuullun ymmärtämistä voi harjaannuttaa myös erilaisilla kuuntelu- ja päättelytehtävillä esimerkiksi seuraavasti:

  • Eläytyvä kuunteleminen: kertomusten kuuntelu ja niihin eläytyminen sekä mielikuvien muodostaminen, päivittäiset keskustelut lasten kokemuksista ja yhteisten elämysten jakaminen ryhmässä.
  • Tarkka kuunteleminen: ohjeen tarkka kuuntelu ja sen mukaan toimiminen kuuntelun jälkeen, muistileikit ja laulut sekä leikit, joissa vaaditaan tarkkojen ohjeiden mukaan toimimista, keskustellaan kuulluista kertomuksista.
  • Erotteleva kuunteleminen: rytmileikit ja äänien erotteluleikit sekä äänteiden kestoeroihin liittyvät kuuntelutehtävät, äänimaailmasta sovittujen viestien tai äänien tunnistaminen.
  • Päättelevä kuunteleminen: kertomusten kuunteleminen ja niistä keskustelu, kuullun analysointi, kuvan ja lauseen yhdistämistehtävät, omien kokemusten kuvailu, vertailu- ja yhdistämistehtävät sekä -leikit.
  • Arvioiva kuunteleminen: kertomusten, keskustelujen ja kirjoitustehtävien yhteydessä sekä leikki- ja ilmaisutehtävissä erottaa oleellisen epäolennaisesta tai tunnistaa henkilön tai tapahtumien tarkoitusperät.

 

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/luetun-ymmartamisen-opettaminen/luetun-ymmartamisen-opettaminen