Oppilaan oman äidinkielen taito on tärkeä

Suomessa kasvavan maahanmuuttajataustaisen lapsen ja nuoren on tärkeätä ylläpitää oman äidinkielen taitoa. Oma äidinkieli tai ensikieli on se kieli, jonka lapsi oppii ensimmäisenä. Se on yleensä tunteiden ilmaisun kieli. Kutsun sitä myös sydämen kieleksi. Oman äidinkielen osaaminen tukee muiden kielten oppimista. On helpompaa oppia vieraita kieliä, esimerkiksi suomea, kun osaa omaa äidinkieltänsä.

Jos perheessä puhutaan useaa kieltä, kasvaa lapsi monikieliseksi. On tärkeää, että lapselle puhutaan johdonmukaisesti omalla äidinkielellä. Isä puhuu omaa äidinkieltään ja äiti omaa äidinkieltään. Hyvä muistisääntö on se, että puhu lapsellesi kieltä, jolla voit ilmaista parhaiten tunteesi ja ajatuksesi. Äidin ja isän tehtävä ei ole opettaa suomen kieltä. Äidin ja isän tehtävä on opettaa omaa äidinkieltä. Huoltajien yhteinen kieli voi olla koko perheen kotikieli.

Satujen ja tarinoiden lukeminen on myös tärkeää. Aina ei kuitenkaan ole saatavilla kirjoja omalla kielellä. Silloin on hyvä kertoa tarinoita. Nämä kaikki kartuttavat sanavarastoa, joka auttaa oppimaan suomen kieltä helpommin. Lukemista ja kirjoittamista opetetaan myös oman äidinkielen tunnilla koulussa.

Äidinkieli on myös tärkeä oppilaan identiteetin kehittymisen kannalta. On tärkeätä ymmärtää, mistä omat juuret ovat peräisin. Kieli sitoo lapsen perheeseen ja sukulaisiin, mutta myös muihin Suomessa asuviin samaa kieltä puhuviin.

Koulu pyrkii tarjoamaan oman äidinkielen opetusta

Oppilaalla, joka puhuu äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta. Ehtona ryhmän perustamiselle on, että 4 oppilasta puhuu samaa kieltä ja mikäli kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä, kuten suomalainen viittomakieli, saamen eri kielet sekä romani eli kaaleen kieli, oppilasryhmän minimikoko on 2 oppilasta.

Opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista ja opetukseen ilmoittaudutaan joka lukuvuosi erikseen. Ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen säännöllisesti. Oppilas saa erillisen todistuksen oman äidinkielen opetuksesta.  Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Ryhmään voi kuulua eri-ikäisiä oppilaita 6-vuotiaasta 18-vuotiaaseen ja oppilaat voivat olla eri kouluista.

On tärkeää, että huoltajat kannustavat oppilaita osallistumaan oman äidinkielen opetukseen. Opetus omalla äidinkielellä tukee koulussa muiden oppiaineiden opetusta. Oppitunnilla opetellaan kirjoittamaan ja lukemaan oman äidinkielellä. Opetus yhdistää myös eri puolilla asuvat ja samaa kieltä puhuvat oppilaat yhteen. Oman äidinkielen opetus tukee lapsen kasvua monikieliseksi ja monikulttuuriseksi ihmiseksi.

Omaa äidinkieltä opetetaan monipuolisesti eri menetelmiä käyttäen. Jyväskylässä suositaan toiminnallisuutta ja monialaista oppimista kielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja valitsevat oppilaiden kanssa kirjan tai muun tekstin. Sen jälkeen he rakentavat aiheen ympärille projektin, jossa tutkitaan teemaa ja sanastoa. Esimerkiksi, jos satukirja kertoo luonnosta ja ympäristöstä, opettaja ja oppilaat yhdistävät kielen biologiaan tai maantietoon.

Oppilas saa käyttää omaa äidinkieltään koulussa oppimisen apuna

Perusopetuksen opetussuunnitelma asettaa tavoitteet ja sisällöt oppilaan oppimiselle. Oppilas opiskelee useita oppiaineita Suomessa. Oppilaalla on oikeus käyttää omaa äidinkieltä oppimisen apuvälineenä koulussa. Suomessa ei ole kiellettyä puhua omaa äidinkieltään koulussa. Kun opiskellaan suomen kieltä ja kirjallisuutta toisena kielenä eli vieraana kielenä, saa oppilas käyttää sanakirjaa apuna. Myös muiden oppiaineiden tunnilla saa käyttää omaa kieltään oppimisen apuvälineenä.

Äidinkielen taito avaa ovia. Kaikesta kielitaidosta on hyötyä. Joskus kielitaidon puute voi olla este työn saannille. Ihminen, joka arvostaa myös omaa kielitaitoaan ja kulttuuriperimää, kasvaa ehyt ihminen. Siten hän oppii arvostamaan myös muita ihmisiä ja puhuttaja kieliä.

Linkkejä:

Jyväskylän kaupungin oman äidinkielen opetus https://peda.net/jyvaskyla/kieku/

Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen https://peda.net/oppimateriaalit/kirja-arkku

Opetushallituksen opas ” Oma kieli, oma mieli” oman äidinkielen oppimiseen https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/oma-kieli-oma-mieli

Mielekäs kieli –esite https://www.kieliverkosto.fi/fi/toiminta/kannanotot-lausunnot-ja-muut-materiaalit/mielekaskieli_kieliverkosto.pdf

Oma kieli kullan kallis – Opas oman äidinkielen opetukseen https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/oma-kieli-kullan-kallis

Oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/liitteet/