Lukemisen ongelmissa ei kannata hätääntyä

Alkuvaiheen harjoittelu

Lukutaito on keskeinen taito elämässä. Koska myöhempi oppiminen rakentuu merkittävästi lukutaidon varaan, vanhemman tai muun huoltajan on hyvä seurata lapsen koulunkäynnin ja lukemisen harjoittelua tarkasti mm. tukemalla lapsen läksyjen tekemistä.

Yhteistyön kodin ja koulun välillä tulisi olla tiivistä. Kun harjoittelua tuetaan kotona ja koulussa samoin keinoin, lapsi välttyy sekaannuksilta. Koulun erityisopettaja arvioi tarvittaessa lapsen taitoja ja pulmia sekä suunnittelee menetelmiä lukemistaitojen edistämiseksi.

Lukemisen ongelmissa ei kannata hätääntyä. Useimmiten vaikeudet ovat voitettavissa. Monesti se vie aikaa ja vaatii ylimääräistä harjoittelun sinnikkyyttä niin lapselta kuin vanhemmaltakin. Mikäli lukemaan oppimisen pulmat ovat erityisen haastavia, vanhemmat voivat joutua ohjaamaan ja auttamaan lasta koulutehtävissä pitkään, jopa nuoruusikään saakka. Itsetunnon kehitykselle on välttämätöntä, että lapsi tuntee itsensä arvokkaaksi ja pidetyksi oppimisen vaikeuksista huolimatta.

Lukivaikeuksien tutkiminen

Lukivaikeuksien todennäköisyyttä kyetään ennakoimaan jo leikki-ikäisten lukivalmiustaitojen perustella. Todellinen lukemisen vaikeus, jota esiintyy noin 5—10 prosentilla lapsista, voidaan määrittää vasta lukemisen ensivaiheita myöhemmin ja diagnoosin saaminen vaatii erilaisia tutkimuksia.

Lukemisen vaikeutta arvioivat perheneuvoloiden, terveyskeskusten ja koulutoimen psykologit sekä puheterapeutit. Saatavilla olevat palvelut riippuvat paikkakunnasta. Lukivaikeus-diagnoosiin tarvitaan asiaan perehtyneen lääkärin lausunto.

Lähteet

Mäki, H. (2000). Ruma ankanpoikanenko? Tietoa oppimisvaikeuksista vanhemmille. Oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopisto.

Opetushallitus (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.http://www.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf.

Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (2001). Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Jyväskylä: PS-kustannus.

 
http://www.lukimat.fi/lukeminen/vanhemmalle/lukivaikeuksiako?