Miten nimeämistä voi harjoittaa?

Lyhyesti

Nimeämistaitoja voi harjoittaa.

Kun harjoitat nimeämistä, nimeäminen kehittyy. Siirtovaikutusta ei ole muihin taitoihin.

Nimeämistä kannattaa harjoittaa, kun ongelmista on haittaa.

Nimeämistä voi harjoitella sanaselitysharjoituksilla, sanankeksimisharjoituksilla sekä kertomalla ja lukemalla tarinoita.

Lue lisää

Salmi, P. (2008). Nimeäminen ja lukemisvaikeus. Kehityksen ja kuntoutuksen näkökulma. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/19406/9789513934583.pdf

Lyytinen, P (2014) Kielenkehityksen varhaisvaiheet. Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 51-71). 1. painos. Juva: PS-kustannus.

Ketonen, R., Siiskonen, T. & Salmi, P. (2001) Kielelliset vaikeudet ja vuorovaikutuksen tukeminen. Teoksessa T. Ahonen, T. Siiskonen & T. Aro (toim.), Sanat sekaisin. Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä (s. 33-52). Juva: PS-kustannus.